Limit SSH access to specific client by IP with hosts.allow | Linux | Network | Services | Security »

27 February 2019 | 12:08 pm

Trường hợp bạn muốn limit chỉ 1 hoặc 1 số IP client có thể SSH đến server Linux, có nhiều cách, ví dụ firewall (iptables…)

Có 1 cách khác đơn giản hơn đó là sử dụng hosts.allow và hosts.deny

Sửa file /etc/hosts.allow

Với IP1,2 là IP của client được phép SSH vào server

Sửa file /etc/hosts.deny

Thêm dòng sau để chặn tất cả các IP khác.

 

Xem thêm…