Lấy IP thật client khi sử dụng Google Cloud load balancer với NGINX | Linux | Network | Services | Security »

2 July 2019 | 2:17 pm

Khi sử dụng Gcloud Load Balancer, Kết nối tới server backend là từ IP của LB. Vì vậy sẽ không thể hiển thị IP thật của Client trong log reuqest.

Để lấy được IP thật của Client ta làm như sau:

Tạo 1 file /etc/nginx/real_ip_glb

Thêm config sau vào vhost nginx:

Ví dụ:

Như vậy đã có thể lấy IP thật của client trong log access như bình thường.

Previous articleCấu hình đăng nhập oAuth2 cho Kibana | Config login with Google by oAuth2 Proxy for Kibana
Next articleUnbrick Buffalo WZR-HP-G300NH lỗi firmware

Xem thêm…