Hướng dẫn Active Office 2019 Key bản quyền hợp pháp mãi mãi »

(24/08/2019 - Xem: 1971)

Active Office 2019 Key bản quyền hợp pháp

Đây‌ ‌là‌ ‌phương‌ ‌thức‌ ‌Kích‌ ‌hoạt‌ ‌bằng‌ ‌‌Key‌ ‌Management‌ ‌Service‌‌ ‌hoàn‌ ‌toàn‌‌ hợp‌ ‌pháp‌. ‌Và ‌được‌ ‌Microsoft‌ ‌cho‌ ‌phép, ‌các bạn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌từ‌ ‌trang‌ ‌chủ của‌ ‌Microsoft‌ ‌‌tại‌ ‌đây‌.‌‌ Key‌ ‌kích‌ ‌hoạt‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌add‌ ‌sẵn‌ ‌vào‌ ‌Microsoft Activator AIO. ‌Và‌ ‌Microsoft Activator AIO ‌hoàn‌ ‌toàn‌ ‌sạch.‌ ‌Các bạn‌ ‌cũng‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌Microsoft Activator AIO ‌này‌ ‌để‌ ‌Kích‌ ‌hoạt‌ ‌các‌ ‌bản‌ ‌WindowsOffice‌ ‌khác.‌ Hướng dẫn active office 2019, Hướng dẫn crack office 2019, key bản quyền office 2019.
Hướng dẫn Active Office 2019 Key bản quyền hợp pháp mãi mãi

Hướng dẫn active office 2019 với Microsoft Activator AIO

1. Tải Office 2019 Pro Plus. Tiến hành cài đặt (Hướng dẫn cài office 2019).
2. Tải Microsoft Activator AIO mới nhất 2019, giải nén (pass: taitot.com)
3. Mở‌ ‌thư‌ ‌mục‌ ‌vừa‌ giải‌ ‌nén‌ ‌chạy‌ ‌file‌ ‌‌Microsoft Activator AIO v2.0.cmd‌ với‌ ‌quyền ‌Admin ‌(Run‌ ‌as‌ ‌administrator)‌.
huong-dan-active-office-2019-key-ban-quyen-hop-phap-mai-mai-voi-microsoft-activator-aio-1
4. Nhấn phím “L” để convert Office sang bản VL.
huong-dan-active-office-2019-key-ban-quyen-hop-phap-mai-mai-voi-microsoft-activator-aio-2
Nhấn phím “4” để chọn Office 2019
huong-dan-active-office-2019-key-ban-quyen-hop-phap-mai-mai-voi-microsoft-activator-aio-3
Office‌ ‌2019‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌chuyển‌ ‌về‌ ‌giấy‌ ‌phép‌ ‌bản‌ ‌‌VL‌ ‌(Volume)‌.‌ ‌Khi‌ ‌hiện‌ ‌thông‌ ‌báo‌‌ Hoàn‌ ‌Thành‌”,‌ ‌bạn‌ ‌nhấn‌ ‌phím‌ ‌bất‌ ‌kỳ‌ ‌để‌ ‌thoát.‌
huong-dan-active-office-2019-key-ban-quyen-hop-phap-mai-mai-voi-microsoft-activator-aio-4
5. Trở‌ ‌lại‌ ‌giao‌ ‌diện‌ ‌chính‌ ‌của‌ ‌‌Microsoft Activator AIO. ‌Bạn‌ ‌nhấn‌ ‌‌Phím‌ ‌“O‌‌” ‌để‌‌ bắt‌ ‌đầu‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌kích‌ ‌hoạt‌ ‌Office‌ ‌2019.‌
* Chú‌ ‌ý:‌
  • Ở‌ ‌bước‌ ‌này‌ ‌bạn‌ ‌cần‌ ‌kết‌ ‌nói‌ ‌với‌ ‌Internet‌.
  • Kiểm‌ ‌tra‌ ‌ngày‌ ‌giờ‌ ‌trên‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌cần‌ ‌chính‌ ‌xác‌.
  • Không‌ ‌dùng‌ ‌tường‌ ‌lửa,‌ ‌VPN,‌ ‌hay‌ ‌sửa‌ ‌file‌ ‌hosts‌ ‌chặn‌ ‌máy‌ ‌chủ‌ ‌kích‌ ‌hoạt‌.
  • Không‌ ‌tùy chỉnh hay rút gọn tối ưu windows, một số trường hợp có thể xảy ra lỗi.
huong-dan-active-office-2019-key-ban-quyen-hop-phap-mai-mai-voi-microsoft-activator-aio-5
Giao‌ ‌diện‌ ‌Script‌ ‌Activate‌ ‌hiện‌ ‌ra,‌ ‌bạn‌ ‌tiếp‌ ‌tục‌ ‌nhấn‌ ‌‌Phím‌ ‌”1‌‌” ‌để‌ ‌Kích‌ ‌hoạt‌ ‌Office‌ ‌2019.‌
huong-dan-active-office-2019-key-ban-quyen-hop-phap-mai-mai-voi-microsoft-activator-aio-6
Nhấn‌ ‌‌Phím‌ ‌”T‌‌” ‌để‌ ‌tiếp‌ ‌tục.‌
huong-dan-active-office-2019-key-ban-quyen-hop-phap-mai-mai-voi-microsoft-activator-aio-7
Quá‌ ‌trình‌ ‌kích‌ ‌hoạt‌ ‌Online‌ ‌sẽ‌ ‌diễn‌ ‌ra.‌ ‌‌Nếu‌ ‌Windows‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌kích‌ ‌hoạt‌ ‌Vĩnh‌ ‌Viễn‌‌. Thì‌ ‌Script‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌kích‌ ‌hoạt‌ ‌Windows‌ ‌mà‌ ‌chỉ‌ ‌kích‌ ‌hoạt‌ ‌Office‌ ‌2019‌.‌‌ Thời‌ ‌hạn‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌quyền‌ ‌sẽ‌ là 180‌ ‌ngày‌ ‌(6 tháng)‌.‌ ‌Tuy‌ ‌nhiên‌ ‌bạn‌ ‌không‌ ‌cần‌ ‌lo‌ ‌lắng. Tiếp‌‌ tục‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌Hướng dẫn active office 2019 ‌bên‌ ‌dưới‌. Để ‌tự‌ ‌động‌ ‌gia‌ ‌hạn‌ ‌trọn‌‌ đời. ‌Đồng‌ ‌nghĩa‌ ‌với‌ ‌việc‌ ‌sử‌ ‌dụng‌‌ ‌‌Office‌ ‌2019‌ ‌Vĩnh‌ ‌Viễn‌.‌
huong-dan-active-office-2019-key-ban-quyen-hop-phap-mai-mai-voi-microsoft-activator-aio-8
Quay‌ ‌lại‌ ‌giao‌ ‌diện‌ ‌Script‌ ‌Activate,‌ ‌bạn‌ ‌tiếp‌ ‌tục‌ ‌nhấn‌ ‌‌Phím‌ ‌”4‌‌” ‌để‌ ‌tạo‌ ‌tác‌ ‌vụ‌ ‌gia‌ ‌hạn‌ ‌Kích‌ ‌hoạt‌‌ Office‌ ‌2019.‌
huong-dan-active-office-2019-key-ban-quyen-hop-phap-mai-mai-voi-microsoft-activator-aio-9
Nhấn‌‌Phím‌ ‌”T‌‌” ‌để‌ ‌tiếp‌ ‌tục‌ ‌Tạo‌ ‌tác‌ ‌vụ‌ ‌gia‌ ‌hạn.‌
huong-dan-active-office-2019-key-ban-quyen-hop-phap-mai-mai-voi-microsoft-activator-aio-10
Khi‌ ‌có‌ ‌thông‌ ‌báo:‌ ‌‌Đã‌ ‌tạo‌ ‌tác‌ ‌vụ‌ ‌gia‌ ‌hạn‌ ‌kích‌ ‌hoạt‌ ‌hàng‌ ‌tuần‌‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌yên‌ ‌tâm‌ ‌sử‌‌ dụng‌ ‌‌Office‌ ‌2019‌ ‌trọn‌ ‌đời‌.‌ ‌‌Việc‌ ‌gia‌ ‌hạn‌ ‌sẽ‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌1‌ ‌cách‌ ‌tự‌ ‌động‌ ‌và‌ ‌âm‌ ‌thầm,‌ ‌chỉ‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌‌ bạn‌ ‌có‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌Internet‌ ‌ít‌ ‌nhất‌ ‌1‌ ‌lần‌ ‌trong‌ ‌vòng‌ ‌6‌ ‌tháng‌. ‌Để‌ ‌duy‌ ‌trì‌ ‌bản‌ ‌quyền‌ ‌‌(Phương‌ ‌pháp‌‌ này‌ ‌cũng‌ ‌tương‌ ‌tự‌ ‌như‌ ‌việc‌ ‌gia‌ ‌hạn‌ ‌bản‌ ‌quyền‌ ‌trên‌ ‌Office‌ ‌365. Nó‌ ‌cũng‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌bạn‌ ‌cần‌ ‌có‌‌ kết‌ ‌nối‌ ‌Internet‌ ‌ít‌ ‌nhất‌ ‌1‌ ‌lần‌ ‌trong‌ ‌vòng‌ ‌1‌ ‌tháng‌. ‌Để‌ ‌gia‌ ‌hạn‌ ‌bản‌ ‌quyền‌ ‌vì‌ ‌vậy‌ ‌bạn‌ ‌đừng‌ ‌nên‌‌ lo‌ ‌lắng).‌
huong-dan-active-office-2019-key-ban-quyen-hop-phap-mai-mai-voi-microsoft-activator-aio-11
Hình Office 2019 đã được kích hoạt thành công.
huong-dan-active-office-2019-key-ban-quyen-hop-phap-mai-mai-voi-microsoft-activator-aio-12

Xem thêm

Chúc các bạn thành công !
0/5 (0 Reviews)