Close

Tiện ích hệ thống Mac

macOS Mojave 10.14.4 » File gốc từ AppStore  (21/06/2019)
 • Key Mega:XHpl1-vDRi-UaRvgBl76SFn5l_wDel3xHlFtbkerPiI
 • Version:10.14.4
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       114
Mac OS X El Capitan 10.11.4 » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.11.4
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       303
Mac OS X El Capitan 10.11.3 » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.11.3
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       122
Mac OS X El Capitan 10.11.0 dmg » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Key Mega:VvekGgwn5_Cv5-xtzRC3nSjdyTFCaXge9sgpzrbyLoI
 • Version:10.11.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       154
Mac OS X Mavericks 10.9.4 » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.9.4
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       108
Mac OS X Mavericks 10.9.1 » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.9.1
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       100
Mac OS X Mavericks 10.9.0 ISO » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Key Mega:hPIUDk1WRvYr8lWeqZgodlmfD9tlzQwhxKYz_ssmBMk
 • Version:10.9.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       97
Mac OS X Mountain Lion 10.8.0 » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.8.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       105
Mac OS X Yosemite 10.10.4 » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.10.4
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       127
Mac OS X Yosemite 10.10.2 » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.10.2
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       75
Mac OS X Yosemite 10.10.0 dmg » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Key Mega:SQ78TVT5R1eW-BvtxzHIaJeGZpz18-xrUOivl4UXCBY
 • Version:10.10.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       102
Mac OS X Leopard 10.5.0 » File Gốc Từ AppStore  (24/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.5.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       89
Mac OS X Tiger 10.4.0 » File Gốc Từ AppStore  (24/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.4.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       89
Mac OS X Panther 10.3.0 » File Gốc Từ AppStore  (24/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.3.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       89
Mac OS X Jaguar 10.2.0 » File Gốc Từ AppStore  (24/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.2.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       85
Tổng hợp các bộ cài Mac OS 1.0 đến 10.14.x » File gốc từ AppStore  (24/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:Mác Server 1.0 ~ macOS 10.14
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       231
Mac OS X Puma 10.1.0 » File gốc từ AppStore  (24/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.1.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       81
Mac OS X Cheetah 10.0.0 » File gốc từ AppStore  (24/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.0.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       85
Mac OS X Server 1.0 » File gốc từ AppStore  (24/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:1.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       160
Mac OS X Snow Leopard 10.6.8 » File gốc từ AppStore  (22/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.6.8
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       77
MacOS Sierra 10.12.5 » File gốc từ AppStore  (21/05/2019)
 • Key Mega:vE51isHnniLqg1uhYLA0hLrauz0WBrkrkgm6QIk5Dk4
 • Version:10.12.5
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       101
MacOS High Sierra 10.13.6 » File gốc từ AppStore  (21/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:10.13.6
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       93