Mac OS

macOS Mojave 10.14.4.APP » File gốc từ AppStore  (21/06/2019)
 • Version:10.14.4
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:MacOS 10.6 trở lên
 • Lượt tải:       1555
Mac OS X El Capitan 10.11.4.APP » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Version:10.11.4
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:MacOS 10.6 trở lên
 • Lượt tải:       1447
Mac OS X El Capitan 10.11.3 APP » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Version:10.11.3
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:MacOS 10.6 trở lên
 • Lượt tải:       721
Mac OS X El Capitan 10.11.0 DMG » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Version:10.11.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:MacOS 10.6 trở lên
 • Lượt tải:       3687
Mac OS X Mavericks 10.9.4.DMG » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Version:10.9.4
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:Win Xp trở lên
 • Lượt tải:       773
Mac OS X Mavericks 10.9.1.DMG » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Version:10.9.1
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:MacOS 10.6 trở lên
 • Lượt tải:       733
Mac OS X Mavericks 10.9.0 ISO » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Version:10.9.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:MacOS 10.6 trở lên
 • Lượt tải:       1524
Mac OS X Mountain Lion 10.8.0 DMG » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Version:10.8.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:MacOS 10.6 trở lên
 • Lượt tải:       1681
Mac OS X Yosemite 10.10.2.DMG » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Version:10.10.2
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:OS X 10.6.8 trở lên
 • Lượt tải:       868
Mac OS X Yosemite 10.10.0.DMG » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Version:10.10.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:MacOS 10.6 trở lên
 • Lượt tải:       1854
Mac OS X Leopard 10.5.0 ISO » File Gốc Từ AppStore  (24/05/2019)
 • Version:10.5.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:xem bên dưới
 • Lượt tải:       1063
Mac OS X Tiger 10.4.0.ISO » File Gốc Từ AppStore  (24/05/2019)
 • Version:10.4.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:xem bên dưới
 • Lượt tải:       946
Mac OS X Panther 10.3.0.ISO » File Gốc Từ AppStore  (24/05/2019)
 • Version:10.3.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:xem ben duoi
 • Lượt tải:       673
Mac OS X Jaguar 10.2.0.ISO » File Gốc Từ AppStore  (24/05/2019)
 • Version:10.2.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:xem bên dưới
 • Lượt tải:       693
Tổng hợp các bộ cài MacOS từ 1.0 » File gốc từ AppStore  (24/05/2019)
 • Version:Mác Server 1.0 ~ macOS 10.14
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:MacOS 10.6 trở lên
 • Lượt tải:       4760