Build OpenVPN server nhanh chóng bằng script | Linux | Network | Services | Security »

1 October 2019 | 5:34 pm

Trên server (Tested Ubuntu 16.04)

Tải script về:

Tiến hành cài đặt:

Làm theo hướng dẫn trong script là cài đặt xong. Cuối cùng nó sẽ thông báo nơi chứa file openvpn:

Tải file test.ovpn về

Sau khi cài xong, tải file

Mở file /etc/sysctl.conf thêm dòng:

Apply config bằng lệnh:

Trên máy Windows Client:

Cài đặt OpenVPN client đúng với phiên bản hệ điều hành.

Community Downloads

Vứt file test.ovpn đã tải ở bước trên vào thư mục C:Program FilesOpenVPNconfig

Chạy OpenVPN GUI trên Desktop và kết nối.

Xem thêm…